Knihovní řád:

  plné znění knihovního řádu je zde:  Knihovní řád MěK Krupka.doc (95 kB)

  nebo formát PDF: Knihovní řád MěK Kr upka.pd f (380 kB)

 

Výňatky z knihovního řádu

 •   Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné a podepsané přihlášky, ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření a zaplacením každoročního poplatku dle platného ceníku. Svým podpisem na přihlášce se zavazuje k dodržování knihovního řádu a potvrzuje souhlas s poskytnutím osobních údajů. Bere na vědomí, že k těmto osobním údajům budou mít přístup pracovníci knihovny, kteří zajišťují poskytování výpůjčních služeb, jakož i osoby, které zajišťují právní vymáhání nároků knihovny souvisejících s porušováním smluvních vztahů založených registrací čtenáře a realizovanými výpůjčkami knih, jiných dokumentů a nosičů informací. Údaje budou uchovány po dobu platné registrace, v případě soudních sporů do jejich ukončení včetně případného exekučního řízení.
 •  Děti do 15 let se mohou stát čtenáři knihovny pouze na základě souhlasu zákonného zástupce, který souhlasí s poskytnutím osobních údajů dítěte a přebírá zodpovědnost za jím zapůjčené dokumenty. Dětem knihovna půjčuje knihy a časopisy přiměřené jejich věku.
 • Čtenářský průkaz je nepřenosný.
 • Základní služby poskytuje knihovna bezplatně.
   
 • Naučnou literaturu, která není součástí fondu knihovny lze čtenářům za poplatek zapůjčit prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služby) za podmínek stanovených zasílající knihovnou.
   
 • Výpůjční lhůta dokumentů je 4 týdny. V případě jejího nedodržení bude uživateli účtován poplatek z prodlení a poplatek za upomínku dle platného ceníku. V odůvodněných případech lze tento poplatek prominout.
   
 • V případě ztráty nebo poškození dokumentu (kniha, časopis,) požaduje knihovna náhradu.
   
 • Čtenář není oprávněn půjčovat zapůjčené dokumenty dalším osobám.
   
 • V zájmu ostatních čtenářů je nutné, aby čtenář neprodleně oznámil výskyt nakažlivé nemoci, ev. karantény v rodině. Po tuto dobu nemá právo na zapůjčení dokumentů.
 

úplné znění knihovního řádu naleznete zde:


Knihovní řád MěK Krupka.doc (95 kB)